• Brak produktów w koszyku

  Wartość zamówienia

  Brutto 0.00 zł

  Netto 0.00 zł

  Cena dostawy 0.00 zł

  Suma 0.00 zł

  PODSTAWOWE POJĘCIA:

  Sprzedawca/Producent - NOVUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Bolesława Chrobrego 1, 12-100 Szczytno, NIP: 7451847179, REGON: 36510599200000, KRS 0000629962

  Klient - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173 poz. 1807 ze zm.) a także osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego, w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (z wyłączeniem Konsumentów).

  Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

  Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określona w zamówieniu.

   

  POSTANOWIENIA OGÓLNE:

  1. Właścicielem sklepu internetowego www.novumedukacja.pl oraz praw autorskich do treści tam prezentowanych, jest NOVUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Bolesława Chrobrego 1, 12-100 Szczytno, NIP: 7451847179, REGON: 36510599200000, KRS 0000629962

  2. Informacje o towarach zamieszczone na stronach internetowych Sklepu Sprzedającego nie stanowią oferty handlowej (sprzedaży) w rozumieniu art. 66 lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.

  3. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedającym, a Klientem umów sprzedaży rzeczy ruchomych, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze sklepu internetowego Novum, dostępnego pod adresem internetowym www.novumedukacja.pl.

  4. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

  5. Warunkiem skorzystania z usług sklepu internetowego jest każdorazowe zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść regulaminu.

  6. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem Sklepu internetowego wymaga akceptacji plików Cookies przez przeglądarkę Klienta.

   

  WYMAGANIA TECHNICZNE:

  1. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien posiadać: Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszą; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszą; Google Chrome (wszystkie wersje) oraz włączoną obsługę Java Script.

  2. Klient może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Klienta warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Klienta telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w polityce prywatności.

   

  ZAMÓWIENIA :

  1. Informujemy, że możliwe jest złożenie przez Klienta zamówienia na kilka sposobów:

  - drogą mailową: pomoce@novumedukacja.pl

  - przez sklep internetowy: www.novumedukacja.pl

  - telefonicznie: (89) 623 29 85, (89) 623 29 86

  - faxem: (89) 623 29 87

  - pocztą, na adres:

    NOVUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

    ul. Gnieźnieńska 2

    12-100 Szczytno

  2. Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie drogą elektroniczną, na wskazany przez niego adres poczty e-mail.

  3. Bardzo ważne jest podanie pełnej nazwy Klienta, nazwy firmy, numeru NIP, KRS, adresu i numeru telefon, adresu mailowego (dla ułatwienia kontaktu) oraz adresu dostawy i/lub montażu, jeżeli jest inny niż adres Klienta. Istotne jest również podanie kontaktu do osoby, która będzie odbierała przesyłkę bądź wskazywała miejsce montażu.

   

  DANE OSOBOWE:

  1. Administratorem danych Firmy i danych osobowych osób fizycznych jest NOVUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Bolesława Chrobrego 1, 12-100 Szczytno, NIP: 7451847179, REGON: 36510599200000, KRS 0000629962

  2. Składając zamówienie Klient każdorazowo wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedającego.

  3. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sprzedającego są poufne i będą przechowywane i przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług administratora danych osobowych. Dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom wyłącznie w celu ich przetwarzania w naszym imieniu. Przykładem takich podmiotów są: firmy kurierskie, firmy doradcze i audytorskie, firmy windykacyjne.

  4. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

  5. Kontakt do Administratora Danych Osobowych: ado@novumedukacja.pl

  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji naszych usług, bądź do momentu wyrażenia sprzeciwu przez Klienta.

  7. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Polityka prywatności.

   

  CENY:

  DOTYCZY ZAKUPU WYPOSAŻENIA SAL:

  1. Podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Ceny mebli nie zawierają kosztów ich montażu - meble są wysyłane w elementach (paczkach).

   

  DOTYCZY ZAKUPU WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW:

  1. Podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Ceny zawierają koszt transportu i montażu. Istnieją jednak wyjątki, przy których naliczany zostaje koszt transportu i/lub montażu:

  - przy zakupie elementów zamiennych do placów zabaw (o kosztach mowa w poniższym punkcie),

  - przy zakupie urządzenia do kwoty 2 000,00 zł (koszt ustalany indywidualnie z biurem obsługi klienta).

  2. Urządzenia placów zabaw standardowo przygotowane są do montażu w gruncie na głębokość ok 60 cm. Wszelkie zmiany/modyfikacje urządzeń oraz ponowny przyjazd ekipy montażowej w przypadku przełożenia terminu montażu z winy Klienta (nieprzygotowany teren, brak osoby odpowiedzialnej) będzie powodował przełożenie terminu i naliczenie kosztów przyjazdu, wykonania modyfikacji w urządzeniach itp.

  3. Do ceny piaskownic nie wliczone są koszty piasku.

  4. Wykonanie projektu i zgłoszenie budowy placu zabaw do odpowiednich organów, przygotowanie bezpiecznej nawierzchni, demontaż starych urządzeń, krzewów, drzew itp. leży w gestii Inwestora o ile zakres prac nie został wyceniony wcześniej ze Sprzedającym.

   

   

  Niniejsza oferta jest ważna do dnia wydania nowego katalogu, jednakże firma NOVUM zastrzega sobie możliwość zmiany cen w przypadku: zmiany wysokości stawki podatku VAT, ceł, kursu wymiany walut czy znacznej zmiany cen dostawców. Pragniemy jednocześnie poinformować, że aktualne ceny znajdą Państwo zawsze na naszym portalu internetowym: www.novumedukacja.pl

   

  KOSZTY DOSTAWY:

  1. Oferujemy Klientowi bezpłatny transport dla wszystkich dostaw o wartości wyższej niż 450,00 PLN brutto. W przypadku zamówień o niższej wartości doliczamy koszt transportu w wysokości 15,00 PLN brutto w przypadku zamówień przez portal internetowy; 25,00 PLN brutto w przypadku pozostałych zamówień.

  2. Wszelkie dosyłki brakujących towarów z pierwotnego zamówienia odbywają się na koszt Sprzedającego (dotyczy zakupu wyposażenia sal).

   

  WARUNKI PŁATNOŚCI:

  1. W przypadku zamówień od jednostek budżetowych standardową formą płatności jest przelew, w przypadku pozostałych klientów (osób fizycznych, firm, deweloperów, etc.), przedpłata. Istnieje możliwość uzgodnienia indywidualnych warunków płatności. Zapraszamy do kontaktu z biurem handlowym.

  2. W przypadku nieuregulowania płatności w przewidzianym terminie, zostaną naliczone ustawowe odsetki.

   

  ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI TOWARU:

  1. Do czasu uregulowania należności za dostarczone produkty, towar pozostaje własnością Sprzedawcy.

   

  GWARANCJA:

  DOTYCZY ZAKUPU WYPOSAŻENIA SAL:

  1. Towary sprzedawane przez Sprzedającego są fabrycznie nowe.

  2. Towary sprzedawane przez Sprzedającego są najwyższej jakości, udzielamy na nie 2-letniej gwarancji od daty sprzedaży.

  3. Odbiór towaru i brak wniesienia zastrzeżeń oznacza, że Klient potwierdza brak wad fizycznych dostarczonych elementów, przy czym Klient zobowiązany jest do zachowania należytej staranności przy odbiorze towaru i obowiązany jest zgłosić zauważone usterki w terminie 14 dni od dnia odbioru. Widoczne uszkodzenie lub częściową utratę towaru podczas transportu należy niezwłocznie odnotować na dokumencie przewozowym.

  4. Sprzedawca oświadcza, że towar nie zawiera wad fizycznych i spełnia swą funkcję pod warunkiem używania go w typowych warunkach, zgodnie z przeznaczeniem, przy zachowaniu podstawowych zasad wymienionych w instrukcji użytkowania towaru.

  5. Nie uznaje się za wadę odstępstw kolorystycznych w fakturze materiału, które są wynikiem procesu technologicznego.

  6. W przypadku gdy Sprzedawca uzna reklamację za uzasadnioną, gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę lub wymianę towaru na nowy, wolny od wad. Wybór sposobu realizacji uprawnień z tytułu gwarancji należy do Sprzedawcy.

  7. W przypadku gdy zajdzie konieczność wymiany towarów lub elementów wyprodukowanych na bazie materiałów, których Sprzedawca już nie posiada w swojej ofercie. Klient ma obowiązek wybrać substytucyjny materiał lub towar występujący w zbliżonej cenie z aktualnej oferty.

  8. W razie konieczności wymiany elementów lub całego wyrobu, nowy okres gwarancyjny ( 2 lata) stosuje się tylko do części wymienionej i liczony jest od dnia jej dostarczenia.

  9. W przypadku używania towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem Klient traci uprawnienia wynikające z gwarancji.

  10. Utrata uprawnień gwarancyjnych następuję w przypadku nieprawidłowego użytkowania wyrobów, a w szczególności w przypadku stwierdzenia:

  - użytkowania towaru niezgodnie z przeznaczeniem,

  - niewłaściwych warunków klimatycznych,

  - niewłaściwej konserwacji i czyszczenia towarów np. poprzez użycie nieodpowiednich środków do pielęgnacji, które zawierają substancję mogące naruszyć strukturę towaru.

  - szkód powstałych w wyniku demontażu i ponownego złożenia zestawu, w przypadku gdy towar stanowią meble.

  11. Za wadę nie zostaną uznane w szczególności:

  - sytuacje, w których wyrób został uszkodzony w wyniku nienależytej regulacji frontów drzwiowych, szuflad mebli, w przypadku gdy towar stanowią meble.

  - wady, uszkodzenia oraz braki ilościowe elementów i akcesoriów widoczne przy odbiorze towarów, które mogły zostać wykryte w trakcie odbioru a nie zostały zgłoszone,

  - wady i uszkodzenia w wyniku których obniżono cenę towaru,

  - właściwości wynikające z rodzaju użytych materiałów, gdzie drobne różnice nie są wadą wyrobu, wynikają jedynie ze specyfiki danych materiałów oraz ich naturalnych właściwości, zmiany zachodzące naturalnie podczas normalnej eksploatacji wyrobów, uszkodzenia mechaniczne i chemiczne, przebarwienia, odbarwienia, utrata intensywności koloru spowodowana działaniem światła,

  - skrzypienie wyrobów wynikające z poluzowania się połączeń lub innych powodów, w przypadku gdy towar stanowią meble,

  - inne uszkodzenia wynikłe ze zdarzeń losowych i innych okoliczności po odbiorze towaru.

  12. W sprawach nieuregulowanych będą miały zastosowanie: Dyrektywa 1999/44/EC z 25 maja 1999 r. w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji, a także ustawa z dnia 27 lipca 2002 r.

  13. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Gwarancji zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

   

  DOTYCZY ZAKUPU WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW:

  1. Towary sprzedawane przez naszą firmę są fabrycznie nowe i najwyższej jakości. Udzielamy na nie (od daty sprzedaży):

  - 24 miesięcznej gwarancji na defekty stalowych elementów (łączników, sprężyn, lin i elementów ruchomych)

  - 36  miesięcznej gwarancji na defekty powstałe w produkcji drewna klejonego, stalowych słupów nośnych i płyt HDPE

  - oraz gwarantujemy 10 letnią dostępność części zamiennych.

  2. Informujemy, że usługi i produkty wykonywane przez firmę Novum w zakresie projektowania, produkcji, montażu oraz serwisu urządzeń na place zabaw dla dzieci objęte są ubezpieczeniem OC z włączeniem OC za produkt.

  3. Usterki ujawnione w okresie gwarancji zostaną usunięte po uregulowaniu przez Klienta całości należności z tytułu wykonanych robót.

  4. Gwarancją nie są objęte:

  a) części eksploatacyjne jak łożyska, przetarcia ogniw łańcuchów i tulejek w częściach stanowiących elementy połączeniowe/ruchome, oraz elementy amortyzujące które ulegają naturalnemu zużyciu w wyniku normalnej eksploatacji;

  b) wytarcia powłoki malarskiej w wyniku eksploatacji;

  c) nieznaczne odkształcenia materiału w wyniku działania warunków atmosferycznych;

  d) uszkodzenia lub wadliwe działanie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub nadużywaniem produktu, niedbałością klienta lub stosowaniem produktu niezgodnie z instrukcją obsługi albo przepisami bezpieczeństwa;

  e) akty wandalizmu;

  f) mechaniczne uszkodzenia produktów i wywołane nimi wady;

  g) urządzenia, które osoby inne niż Producent lub Przedstawiciel naruszyły lub, w których przeprowadziły przeróbki, zmiany lub naprawy bez wcześniejszego zgłoszenia do Przedstawiciela/Dystrybutora lub Producenta i otrzymania pisemnej akceptacji;

  h) działania spowodowane klęskami żywiołowymi oraz działania siły wyższej;

  j) urządzenia zamontowane w sposób niezgodny z instrukcją montażu;

  k) występowanie naturalnych nalotów tlenku żelaza oraz śniedzi na elementach montażowych oraz spawach;

  l) naturalne procesy zachodzące w drewnie i materiałach drewnopochodnych, pęknięcia, odkształcenia, przebarwienia koloru, sporadyczny wypływ żywicy, nie stanowiące zagrożenia dla nośności konstrukcji urządzenia;

  ł) urządzenia drewniane, których powłoka ochronna nie była odnawiana przez Inwestora przynajmniej raz w ciągu 24 m-cy (producenci impregnatów zalecają konserwację drewna raz w roku).

  5. Wszelkie wadliwe produkty lub części, które wymieniono, stają się własnością Producenta.

  6. Wymogiem dochowania ochrony gwarancyjnej jest wykonywanie kontroli zgodnie z instrukcjąkontroli i konserwacji oraz zapisami normy bezpieczeństwa PN-EN1176:2009, PN-EN 16630:2015-06.

  7. Dopilnowanie terminowego wykonywania przeglądów leży w gestii Klienta i/lub Administratora. Do wykonania corocznej kontroli podstawowej uprawniony jest jedynie autoryzowany serwis producenta, po wykonaniu przeglądu Klient otrzyma potwierdzenie corocznej kontroli urządzeń. Przeglądy są odpłatne wg cennika serwisowego.

  8. W przypadku wykrycia usterki, należy w jak najkrótszym czasie powiadomić serwis NOVUM oraz

  zabezpieczyć urządzenie przed dalszą eksploatacją do czasu dokonania naprawy, dalsza eksploatacja uszkodzonego urządzenia, skutkować będzie wygaśnięciem gwarancji.

  9. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Gwarancji zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

   

  REKLAMACJE:

  DOTYCZY ZAKUPU WYPOSAŻENIA SAL:

  1. Reklamacje (ilościowe, jakościowe) należy składać w formie pisemnej:

  - mailem: reklamacje@novumedukacja.pl

  - faxem: 89 623 29 87

  - listownie: NOVUM Sp. z o.o. Sp. k., ul. Gnieźnieńska 2, 12-100 Szczytno

  w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Formularz reklamacyjny należy pobrać tutaj.

   

  DOTYCZY ZAKUPU WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW:

  1. Reklamacje należy składać w formie pisemnej:

  - mailem: adam.szczerbo@novumgrom.com

  - faxem: 89 623 29 87

  - listownie: NOVUM Sp. z o.o. Sp. k., ul. Gnieźnieńska 2, 12-100 Szczytno

  2. Reklamacja powinna zawierać:

  - dane zamawiającego;

  - nr zamówienia lub faktury stanowiącej potwierdzenie zakupu urządzenia;

  - adres placu zabaw, na którym jest zainstalowane urządzenie;

  - dane kontaktowe do osoby nadzorującej sprawę ze strony zamawiającego (tel. komórkowy, stacjonarny, adres e-mail);

  - opis usterki wraz z fotografią (przesłaną mailem) przedstawiającą usterkę.

  3. NOVUM rozpatrzy prawidłowo złożoną reklamację i usunie ją nieodpłatnie w ciągu 14 dni od dnia jej wpłynięcia (dotyczy reklamacji urządzeń zamontowanych przez NOVUM). Dowodem przyjęcia zgłoszenia jest przesłanie faxem lub mailem przez NOVUM potwierdzenia przyjęcia reklamacji.

  4. W przypadku nieuzasadnionego wezwania ekipy serwisowej, zgodnie z warunkami gwarancji, Novum zastrzega, że Klient/Zgłaszający reklamację zostanie obciążony opłatą ryczałtową w wysokości 400 zł netto.

  5. W przypadku montażu wykonanego przez Dystrybutora, NOVUM dostarczy nieodpłatnie wadliwy/reklamowany element do wymiany, do magazynu Dystrybutora w terminie 14 dni.

  6. O dokładnym terminie przyjazdu ekipy serwisowej lub dostawy, Klienci/Dystrybutorzy są informowani telefonicznie.

  7. W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości dotyczących reklamacji lub napraw prosimy o kontakt telefoniczny: 507-146-557 (od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00–14:00).

   

   

  ZWROTY:

  DOTYCZY ZAKUPU WYPOSAŻENIA SAL:

  1. Z zakupionego towaru Klient może zrezygnować odstępując od umowy bez podania przyczyny, jednakże w terminie nie późniejszym niż 10 dni od daty odebrania przesyłki i tylko wtedy, jeżeli zakupiony produkt jest kompletny, nie był używany i nie został w żaden sposób uszkodzony oraz znajduje się w oryginalnym opakowaniu. Towar należy odesłać wraz z pisemnym oświadczeniem odstąpienia od umowy.

  Formularz zwrotu towaru należy pobrać tutaj. Po wypełnieniu należy przesłać go mailem na adres sylwia.abramczyk@novumgrom.com z dopiskiem zwrotu, faxem na numer 89 623 29 87 lub listownie na adres NOVUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Gnieźnieńska 2, 12-100 Szczytno.

  2. Sprzedawca gwarantuje zwrot wartości zakupionego towaru, jednak koszt wysyłki zwracanego towaru ponosi Klient. Zwrot kwoty następuje przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w terminie do 14 dni od dnia otrzymania produktu, pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz podpisanej przez Kupującego faktury korygującej.

  Do czasu otrzymania odesłanego produktu Sprzedawca wstrzymuje się ze spełnieniem świadczenia wzajemnego w postaci zwrotu ceny za produkt.

   

  ZMIANY:

  1. NOVUM zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych oraz kolorystycznych wynikających z potrzeby i chęci ciągłego udoskonalania produktów. Mogą wystąpić różnice w kolorystyce i wyglądzie prezentowanych produktów na zdjęciach i w rzeczywistości. NOVUM zastrzega sobie zawartość niniejszej strony internetowej na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. z 1994r. Nr 24, poz.83).

   

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Spory wynikające ze stosowania regulaminu, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w zrozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter informacyjny. Składając zamówienie klient każdorazowo wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych w zakresie sprzedaży. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie, o których będzie informował w zakładce „Regulamin”.

   

  Regulamin dla Konsumentów

  PODSTAWOWE POJĘCIA:

  Sprzedawca/Producent - NOVUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Bolesława Chrobrego 1, 12-100 Szczytno, NIP: 7451847179, REGON: 36510599200000, KRS 0000629962

  Klient/Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedającym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

  Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określona w zamówieniu.

   

  POSTANOWIENIA OGÓLNE:

  1. Właścicielem sklepu internetowego www.novumedukacja.pl oraz praw autorskich do treści tam prezentowanych, jest NOVUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Bolesława Chrobrego 1, 12-100 Szczytno, NIP: 7451847179, REGON: 36510599200000, KRS 0000629962

  2. Informacje o towarach zamieszczone na stronach internetowych Sklepu Sprzedającego nie stanowią oferty handlowej (sprzedaży) w rozumieniu art. 66 lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.

  3. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedającym, a Klientem umów sprzedaży rzeczy ruchomych, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze sklepu internetowego Novum, dostępnego pod adresem internetowym www.novumedukacja.pl.

  4. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

  5. Warunkiem skorzystania z usług sklepu internetowego jest każdorazowe zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść regulaminu.

  6. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem Sklepu internetowego wymaga akceptacji plików Cookies przez przeglądarkę Klienta.

   

  WYMAGANIA TECHNICZNE:

  1. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien posiadać: Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszą; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszą; Google Chrome (wszystkie wersje) oraz włączoną obsługę Java Script.

  2. Klient może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Klienta warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Klienta telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w polityce prywatności.

   

  ZAMÓWIENIA :

  1. Informujemy, że możliwe jest złożenie przez Klienta zamówienia na kilka sposobów:

  - drogą mailową: biuro@novumedukacja.pl

  - faxem: (89) 623 29 87

  - przez sklep internetowy: www.novumedukacja.pl

  - pocztą, na adres:

    NOVUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

    ul. Gnieźnieńska 2

    12-100 Szczytno

  2. Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie drogą elektroniczną, na wskazany przez niego adres poczty e-mail.

  3. Bardzo ważne jest podanie pełnej nazwy Klienta, numeru NIP, KRS, adresu i numeru telefonu, adresu mailowego (dla ułatwienia kontaktu) oraz adresu dostawy i/lub montażu, jeżeli jest inny niż adres Klienta. Istotne jest również podanie kontaktu do osoby, która będzie odbierała przesyłkę bądź wskazywała miejsce montażu.

   

  DANE OSOBOWE:

  1. Administratorem danych Firmy i danych osobowych osób fizycznych jest NOVUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Bolesława Chrobrego 1, 12-100 Szczytno, NIP: 7451847179, REGON: 36510599200000, KRS 0000629962

  2. Składając zamówienie Klient każdorazowo wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedającego.

  3. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sprzedającego są poufne i będą przechowywane i przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług administratora danych osobowych. Dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom wyłącznie w celu ich przetwarzania w naszym imieniu. Przykładem takich podmiotów są: firmy kurierskie, firmy doradcze i audytorskie, firmy windykacyjne.

  4. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

  5. Kontakt do Administratora Danych Osobowych: ado@novumedukacja.pl

  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji naszych usług, bądź do momentu wyrażenia sprzeciwu przez Klienta.

  7. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Polityka prywatności.

   

  CENY:

  DOTYCZY ZAKUPU WYPOSAŻENIA SAL:

  1. Podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Ceny mebli nie zawierają kosztów ich montażu - meble są wysyłane w elementach (paczkach).

   

  DOTYCZY ZAKUPU WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW:

  1. Podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Ceny zawierają koszt transportu i montażu. Istnieją jednak wyjątki, przy których naliczany zostaje koszt transportu i/lub montażu:

  - przy zakupie elementów zamiennych do placów zabaw (o kosztach mowa w poniższym punkcie),

  - przy zakupie urządzenia do kwoty 2 000,00 zł (koszt ustalany indywidualnie z biurem obsługi klienta).

  2. Urządzenia placów zabaw standardowo przygotowane są do montażu w gruncie na głębokość ok 60 cm. Wszelkie zmiany/modyfikacje urządzeń oraz ponowny przyjazd ekipy montażowej w przypadku przełożenia terminu montażu z winy Klienta (nieprzygotowany teren, brak osoby odpowiedzialnej) będzie powodował przełożenie terminu i naliczenie kosztów przyjazdu, wykonania modyfikacji w urządzeniach itp.

  3. Do ceny piaskownic nie wliczone są koszty piasku.

  4. Wykonanie projektu i zgłoszenie budowy placu zabaw do odpowiednich organów, przygotowanie bezpiecznej nawierzchni, demontaż starych urządzeń, krzewów, drzew itp. leży w gestii Inwestora o ile zakres prac nie został wyceniony wcześniej ze Sprzedającym.

   

   

  Niniejsza oferta jest ważna do dnia wydania nowego katalogu, jednakże firma NOVUM zastrzega sobie możliwość zmiany cen w przypadku: zmiany wysokości stawki podatku VAT, ceł, kursu wymiany walut czy znacznej zmiany cen dostawców. Pragniemy jednocześnie poinformować, że aktualne ceny znajdą Państwo zawsze na naszym portalu internetowym: www.novumedukacja.pl

   

   

  KOSZTY DOSTAWY

  1. Oferujemy Klientowi bezpłatny transport dla wszystkich dostaw o wartości wyższej niż 450,00 PLN brutto. W przypadku zamówień o niższej wartości doliczamy koszt transportu w wysokości 15,00 PLN brutto w przypadku zamówień przez portal internetowy; 25,00 PLN brutto w przypadku pozostałych zamówień.

  2. Wszelkie dosyłki brakujących towarów z pierwotnego zamówienia odbywają się na koszt Sprzedającego.

   

  WARUNKI PŁATNOŚCI:

  1. W przypadku zamówień od jednostek budżetowych standardową formą płatności jest przelew, w przypadku pozostałych klientów (osób fizycznych, firm, deweloperów, etc.), przedpłata. Istnieje możliwość uzgodnienia indywidualnych warunków płatności. Zapraszamy do kontaktu z biurem handlowym.

  2. W przypadku nieuregulowania płatności w przewidzianym terminie, zostaną naliczone ustawowe odsetki.

   

  ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI TOWARU:

  1. Do czasu uregulowania należności za dostarczone produkty, towar pozostaje własnością Sprzedawcy.

   

  GWARANCJA:

  DOTYCZY ZAKUPU WYPOSAŻENIA SAL:

  1. Towary sprzedawane przez Sprzedającego są fabrycznie nowe.

  2. Towary sprzedawane przez Sprzedającego są najwyższej jakości, udzielamy na nie 2-letniej gwarancji od daty sprzedaży.

  3. Odbiór towaru i brak wniesienia zastrzeżeń oznacza, że Klient potwierdza brak wad fizycznych dostarczonych elementów, przy czym Klient zobowiązany jest do zachowania należytej staranności przy odbiorze towaru i obowiązany jest zgłosić zauważone usterki w terminie 14 dni od dnia odbioru. Widoczne uszkodzenie lub częściową utratę towaru podczas transportu należy niezwłocznie odnotować na dokumencie przewozowym.

  4. Sprzedawca oświadcza, że towar nie zawiera wad fizycznych i spełnia swą funkcję pod warunkiem używania go w typowych warunkach, zgodnie z przeznaczeniem, przy zachowaniu podstawowych zasad wymienionych w instrukcji użytkowania towaru.

  5. Nie uznaje się za wadę odstępstw kolorystycznych w fakturze materiału, które są wynikiem procesu technologicznego.

  6. W przypadku gdy Sprzedawca uzna reklamację za uzasadnioną, gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę lub wymianę towaru na nowy, wolny od wad. Wybór sposobu realizacji uprawnień z tytułu gwarancji należy do Sprzedawcy.

  7. W przypadku gdy zajdzie konieczność wymiany towarów lub elementów wyprodukowanych na bazie materiałów, których Sprzedawca już nie posiada w swojej ofercie. Klient ma obowiązek wybrać substytucyjny materiał lub towar występujący w zbliżonej cenie z aktualnej oferty.

  8. W razie konieczności wymiany elementów lub całego wyrobu, nowy okres gwarancyjny ( 2 lata) stosuje się tylko do części wymienionej i liczony jest od dnia jej dostarczenia.

  9. W przypadku używania towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem Klient traci uprawnienia wynikające z gwarancji.

  10. Utrata uprawnień gwarancyjnych następuję w przypadku nieprawidłowego użytkowania wyrobów, a w szczególności w przypadku stwierdzenia:

  - użytkowania towaru niezgodnie z przeznaczeniem,

  - niewłaściwych warunków klimatycznych,

  - niewłaściwej konserwacji i czyszczenia towarów np. poprzez użycie nieodpowiednich środków do pielęgnacji, które zawierają substancję mogące naruszyć strukturę towaru.

  - szkód powstałych w wyniku demontażu i ponownego złożenia zestawu, w przypadku, gdy towar stanowią meble.

  11. Za wadę nie zostaną uznane w szczególności:

  - sytuacje, w których wyrób został uszkodzony w wyniku nienależytej regulacji frontów drzwiowych, szuflad mebli, w przypadku gdy towar stanowią meble.

  - wady, uszkodzenia oraz braki ilościowe elementów i akcesoriów widoczne przy odbiorze towarów, które mogły zostać wykryte w trakcie odbioru a nie zostały zgłoszone,

  - wady i uszkodzenia w wyniku których obniżono cenę towaru,

  - właściwości wynikające z rodzaju użytych materiałów, gdzie drobne różnice nie są wadą wyrobu, wynikają jedynie ze specyfiki danych materiałów oraz ich naturalnych właściwości, zmiany zachodzące naturalnie podczas normalnej eksploatacji wyrobów, uszkodzenia mechaniczne i chemiczne, przebarwienia, odbarwienia, utrata intensywności koloru spowodowana działaniem światła,

  - skrzypienie wyrobów wynikające z poluzowania się połączeń lub innych powodów, w przypadku gdy towar stanowią meble,

  - inne uszkodzenia wynikłe ze zdarzeń losowych i innych okoliczności po odbiorze towaru.

  12. W sprawach nieuregulowanych będą miały zastosowanie: Dyrektywa 1999/44/EC z 25 maja 1999 r. w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji, a także ustawa z dnia 27 lipca 2002 r.

  13. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Gwarancji zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

  13. Jeżeli Towar ma wadę, Konsument może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

  14. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

  15. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

  16. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Gwarancji zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

   

  DOTYCZY ZAKUPU WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW:

  1. Towary sprzedawane przez naszą firmę są fabrycznie nowe i najwyższej jakości. Udzielamy na nie (od daty sprzedaży):

  - 24 miesięcznej gwarancji na defekty stalowych elementów (łączników, sprężyn, lin i elementów ruchomych)

  - 36  miesięcznej gwarancji na defekty powstałe w produkcji drewna klejonego, stalowych słupów nośnych i płyt HDPE

  - oraz gwarantujemy 10 letnią dostępność części zamiennych.

  2. Informujemy, że usługi i produkty wykonywane przez firmę Novum w zakresie projektowania, produkcji, montażu oraz serwisu urządzeń na place zabaw dla dzieci objęte są ubezpieczeniem OC z włączeniem OC za produkt.

  3. Usterki ujawnione w okresie gwarancji zostaną usunięte po uregulowaniu przez Klienta całości należności z tytułu wykonanych robót.

  4. Gwarancją nie są objęte:

  a) części eksploatacyjne jak łożyska, przetarcia ogniw łańcuchów i tulejek w częściach stanowiących elementy połączeniowe/ruchome, oraz elementy amortyzujące które ulegają naturalnemu zużyciu w wyniku normalnej eksploatacji;

  b) wytarcia powłoki malarskiej w wyniku eksploatacji;

  c) nieznaczne odkształcenia materiału w wyniku działania warunków atmosferycznych;

  d) uszkodzenia lub wadliwe działanie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub nadużywaniem produktu, niedbałością klienta lub stosowaniem produktu niezgodnie z instrukcją obsługi albo przepisami bezpieczeństwa;

  e) akty wandalizmu;

  f) mechaniczne uszkodzenia produktów i wywołane nimi wady;

  g) urządzenia, które osoby inne niż Producent lub Przedstawiciel naruszyły lub, w których przeprowadziły przeróbki, zmiany lub naprawy bez wcześniejszego zgłoszenia do Przedstawiciela/Dystrybutora lub Producenta i otrzymania pisemnej akceptacji;

  h) działania spowodowane klęskami żywiołowymi oraz działania siły wyższej;

  j) urządzenia zamontowane w sposób niezgodny z instrukcją montażu;

  k) występowanie naturalnych nalotów tlenku żelaza oraz śniedzi na elementach montażowych oraz spawach;

  l) naturalne procesy zachodzące w drewnie i materiałach drewnopochodnych, pęknięcia, odkształcenia, przebarwienia koloru, sporadyczny wypływ żywicy, nie stanowiące zagrożenia dla nośności konstrukcji urządzenia;

  ł) urządzenia drewniane, których powłoka ochronna nie była odnawiana przez Inwestora przynajmniej raz w ciągu 24 m-cy (producenci impregnatów zalecają konserwację drewna raz w roku).

  5. Wszelkie wadliwe produkty lub części, które wymieniono, stają się własnością Producenta.

  6. Wymogiem dochowania ochrony gwarancyjnej jest wykonywanie kontroli zgodnie z instrukcją kontroli i konserwacji oraz zapisami normy bezpieczeństwa PN-EN1176:2009, PN-EN 16630:2015-06.

  7. Dopilnowanie terminowego wykonywania przeglądów leży w gestii Klienta i/lub Administratora. Do wykonania corocznej kontroli podstawowej uprawniony jest jedynie autoryzowany serwis producenta, po wykonaniu przeglądu Klient otrzyma potwierdzenie corocznej kontroli urządzeń. Przeglądy są odpłatne wg cennika serwisowego.

  8. W przypadku wykrycia usterki, należy w jak najkrótszym czasie powiadomić serwis NOVUM oraz zabezpieczyć urządzenie przed dalszą eksploatacją do czasu dokonania naprawy, dalsza eksploatacja uszkodzonego urządzenia, skutkować będzie wygaśnięciem gwarancji.

  9. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121) 

  10. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Konsumenta, nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia lub gdy Towar został wydany Konsumentowi w stanie niezupełnym. 

  11. Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

  12. Jeżeli Towar ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

  13. Jeżeli Towar ma wadę, Konsument może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

  14. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. 

  15. Konsument  nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

  16. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Gwarancji zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

   

   

  REKLAMACJE:

  DOTYCZY ZAKUPU WYPOSAŻENIA SAL:

  1. Reklamacje (ilościowe, jakościowe) należy składać w formie pisemnej:

  - mailem: reklamacje@novumedukacja.pl

  - faxem: 89 623 29 87

  - listownie: NOVUM Sp. z o.o. Sp. k., ul. Gnieźnieńska 2, 12-100 Szczytno

  w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Formularz reklamacyjny należy pobrać tutaj.

   

  DOTYCZY ZAKUPU WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW:

  1. Reklamacje należy składać w formie pisemnej:

  - mailem: adam.szczerbo@novumgrom.com

  - faxem: 89 623 29 87

  - listownie: NOVUM Sp. z o.o. Sp. k., ul. Gnieźnieńska 2, 12-100 Szczytno

  2. Reklamacja powinna zawierać:

  - dane zamawiającego;

  - nr zamówienia lub faktury stanowiącej potwierdzenie zakupu urządzenia;

  - adres placu zabaw, na którym jest zainstalowane urządzenie;

  - dane kontaktowe do osoby nadzorującej sprawę ze strony zamawiającego (tel. komórkowy, stacjonarny, adres e-mail);

  - opis usterki wraz z fotografią (przesłaną mailem) przedstawiającą usterkę.

  3. NOVUM rozpatrzy prawidłowo złożoną reklamację i usunie ją nieodpłatnie w ciągu 14 dni od dnia jej wpłynięcia (dotyczy reklamacji urządzeń zamontowanych przez NOVUM). Dowodem przyjęcia zgłoszenia jest przesłanie faxem lub mailem przez NOVUM potwierdzenia przyjęcia reklamacji.

  4. W przypadku nieuzasadnionego wezwania ekipy serwisowej, zgodnie z warunkami gwarancji, Novum zastrzega, że Klient/Zgłaszający reklamację zostanie obciążony opłatą ryczałtową w wysokości 400 zł netto.

  5. W przypadku montażu wykonanego przez Dystrybutora, NOVUM dostarczy nieodpłatnie wadliwy/reklamowany element do wymiany, do magazynu Dystrybutora w terminie 14 dni.

  6. O dokładnym terminie przyjazdu ekipy serwisowej lub dostawy, Klienci/Dystrybutorzy są informowani telefonicznie.

  7. W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości dotyczących reklamacji lub napraw prosimy o kontakt telefoniczny: 507-146-557 (od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00–14:00).

   

   

  ZWROTY:

  DOTYCZY ZAKUPU WYPOSAŻENIA SAL:

  1. Z zakupionego towaru Klient może zrezygnować odstępując od umowy bez podania przyczyny, jednakże w terminie nie późniejszym niż 10 dni od daty odebrania przesyłki i tylko wtedy, jeżeli zakupiony produkt jest kompletny, nie był używany i nie został w żaden sposób uszkodzony oraz znajduje się w oryginalnym opakowaniu. Towar należy odesłać wraz z pisemnym oświadczeniem odstąpienia od umowy.

  Formularz zwrotu towaru należy pobrać tutaj. Po wypełnieniu należy przesłać go mailem na adres sylwia.abramczyk@novumgrom.com z dopiskiem zwrotu, faxem na numer 89 623 29 87 lub listownie na adres NOVUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Gnieźnieńska 2, 12-100 Szczytno.

  2. Sprzedawca gwarantuje zwrot wartości zakupionego towaru, jednak koszt wysyłki zwracanego towaru ponosi Klient. Zwrot kwoty następuje przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w terminie do 14 dni od dnia otrzymania produktu, pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz podpisanej przez Kupującego faktury korygującej.

  Do czasu otrzymania odesłanego produktu Sprzedawca wstrzymuje się ze spełnieniem świadczenia wzajemnego w postaci zwrotu ceny za produkt.

   

  PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

  1. Klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem pkt. 3 "Prawo odstąpienia od umowy" Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

  Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

  - w którym Klient wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie tego towaru,

  - w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.

  2. Aby Klient mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Klient wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu (pobierz).

  2. Skutki odstąpienia od umowy

  - Klient powinien zwrócić Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

  - Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy:

  NOVUM Sp. z o.o. Sp. k. ul. Gnieźnieńska 2, 12-100 Szczytno.

  - Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

  - Niezwrócenie przez Klienta towaru w tym czasie nie powoduje nieważności odstąpienia od umowy, niemniej zwłoka może rodzić odpowiedzialność odszkodowawczą. Powyższy termin zwrotu nie obowiązuje, jeżeli sprzedawca zobliguje się do samodzielnego odbioru produktu.

  - Na Konsumencie spoczywa obowiązek sprawowania pieczy nad towarem do czasu jego zwrócenia. Po otrzymaniu produktu może zatem sprawdzić jego charakter, kompletność, cechy czy funkcjonowanie – ale tylko tak, jak robiłby to w sklepie stacjonarnym. Nie może jednak używać rzeczy w sposób nieograniczony. Jeśli tak robi, sprzedawca ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru.

  - Klient ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości towaru będące następstwem zachowań, które wykraczają poza niezbędne działania pozwalające na zapoznanie się z rzeczą.

  - W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

  - Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  - Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

  3. Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

  Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy:

  - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

  - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

  - w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

   

  ZMIANY:

  1. NOVUM zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych oraz kolorystycznych wynikających z potrzeby i chęci ciągłego udoskonalania produktów. Mogą wystąpić różnice w kolorystyce i wyglądzie prezentowanych produktów na zdjęciach i w rzeczywistości. NOVUM zastrzega sobie zawartość niniejszej strony internetowej na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. z 1994r. Nr 24, poz.83).

   

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Spory wynikające ze stosowania regulaminu, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w zrozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter informacyjny. Składając zamówienie klient każdorazowo wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych w zakresie sprzedaży. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie, o których będzie informował w zakładce „Regulamin”.