• Brak produktów w koszyku

  Wartość zamówienia

  Brutto 0.00 zł

  Netto 0.00 zł

  Cena dostawy 0.00 zł

  Suma 0.00 zł

   

  Właściwy stan techniczny placu zabaw jest niezwykle istotny ze względu na bezpieczeństwo jego użytkowników.  Zgodnie z przepisami wynikającymi z normy PN-EN-1176-1 w celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci na placach zabaw, zaleca się, aby właściciel lub zarządca placu zabaw stosował się do zaleceń niniejszej instrukcji i przeprowadzał stosowne kontrole według n/w harmonogramu.

   

   

  Powyższe procedury to niezbędne minimum by dzieci mogły bawić się bezpiecznie i beztrosko.
  Jeżeli mają Państwo pytania lub wątpliwości związane z przygotowaniem do przeprowadzenia kontroli placu zabaw lub chcą skorzystać z naszych profesjonalnych usług w tym zakresie zapraszamy do kontaktu: 507 146 557

   

  Skorzystaj z profesjonalnych usług serwisu NOVUM!
  Gwarantujemy najwyższą jakość wykonywanych usług.

   

   

   

   

   

  Gwarancja na defekty powstałe w produkcji drewna klejonego i rdzeniowego, stalowych słupów nośnych i płyt HDPE

   

  Gwarancja na defekty stalowych elementów (łączników, sprężyn i innych elementów ruchomych)

   

  Gwarancja dostępności części zamiennych (od dnia zakupu urządzeń)

   

   

  Istotne informacje dotyczące Gwarancji NOVUM

  1. Informujemy, że usługi i produkty wykonywane przez firmę Novum w zakresie projektowania, produkcji, montażu oraz serwisu urządzeń na place zabaw dla dzieci objęte są ubezpieczeniem OC z włączeniem OC za produkt.

  2. Usterki ujawnione w okresie gwarancji zostaną usunięte po uregulowaniu przez Zamawiającego całości należności z tytułu wykonanych robót.

  3. Gwarancją nie są objęte:
  a) części eksploatacyjne jak łożyska, przetarcia ogniw łańcucha i tulejek w częściach stanowiących elementy połączeniowe/ruchome, oraz elementy amortyzujące które ulegają naturalnemu zużyciu w wyniku normalnej eksploatacji;
  b) wytarcia powłoki malarskiej w wyniku eksploatacji;
  c) nieznaczne odkształcenia materiału w wyniku działania warunków atmosferycznych;
  d) uszkodzenia lub wadliwe działanie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub nadużywaniem produktu, niedbałością klienta lub stosowaniem produktu niezgodnie z instrukcją obsługi albo przepisami bezpieczeństwa;
  e) akty wandalizmu;
  f) mechaniczne uszkodzenia produktów i wywołane nimi wady;
  g) urządzenia, które osoby inne niż Producent lub Przedstawiciel naruszyły lub, w których przeprowadziły przeróbki, zmiany lub naprawy bez wcześniejszego zgłoszenia do Przedstawiciela/Dystrybutora lub Producenta i otrzymania pisemnej akceptacji;
  h) działania spowodowane klęskami żywiołowymi oraz działania siły wyższej;
  j) urządzenia zamontowane w sposób niezgodny z instrukcją montażu;
  k) występowanie naturalnych nalotów tlenku żelaza oraz śniedzi na elementach montażowych oraz spawach;
  l) naturalne procesy zachodzące w drewnie i materiałach drewnopochodnych, pęknięcia, odkształcenia, przebarwienia koloru, sporadyczny wypływ żywicy, nie stanowiące zagrożenia dla nośności konstrukcji urządzenia;
  ł) urządzenia drewniane, których powłoka ochronna nie była odnawiana przez Inwestora przynajmniej raz w ciągu 24 m-cy (producenci impregnatów zalecają konserwację drewna raz w roku).

  6. Wszelkie wadliwe produkty lub części, które wymieniono, stają się własnością Producenta.

  7. Wymogiem dochowania ochrony gwarancyjnej jest wykonywanie kontroli zgodnie z instrukcją kontroli i konserwacji oraz zapisami normy bezpieczeństwa PN-EN1176:2009, PN-EN 16630:2015-06.

  8. Dopilnowanie terminowego wykonywania przeglądów leży w gestii Zamawiającego i/lub Administratora, do wykonania corocznej kontroli podstawowej uprawniony jest jedynie autoryzowany serwis producenta, po wykonaniu przeglądu Zamawiający otrzyma potwierdzenie corocznej kontroli urządzeń. Przeglądy są odpłatne wg cennika serwisowego.

  9. W przypadku wykrycia usterki, należy w jak najkrótszym czasie powiadomić serwis NOVUM oraz zabezpieczyć urządzenie przed dalszą eksploatacją do czasu dokonania naprawy, dalsza eksploatacja uszkodzonego urządzenia, skutkować będzie wygaśnięciem gwarancji.

  10. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Gwarancji zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

   

  Zapraszamy do kontaktu!
  SERWIS PLACÓW ZABAW
  Kierownik działu serwisu placów zabaw
  Adam Szczerbo
  tel. 507 146 557
  e-mail: adam.szczerbo@novumgrom.com