• Brak produktów w koszyku

  Wartość zamówienia

  Brutto 0.00 zł

  Netto 0.00 zł

  Cena dostawy 15.00 zł

  Suma 15.00 zł

   

  OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

   

  I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1.    Gwarancji udziela NOVUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Szczytnie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Bolesława Chrobrego 1, 12-100 Szczytno); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000629962; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 7451847179; REGON: 365105992, adres poczty elektronicznej: pomoce@novumedukacja.pl oraz numer telefonu kontaktowego: (89) 623 29 85, (89) 623 29 86 (dalej jako „Gwarant”).
  2.    Gwarant deklaruje prawidłowe działanie Produktu przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej, do której załącznikiem są niniejsze Ogólne Warunki Gwarancji, a w razie braku wskazania innego terminu, przez okres 24 miesięcy liczony od daty montażu Produktu - w przypadku placów zabaw albo od daty wydania kupującemu Produktu – w przypadku pozostałych Produktów.
  3.    Gwarant gwarantuje ponadto 10 letnią dostępność części zamiennych Produktów będących wyposażeniem placów zabaw.
  4.    Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
  5.    Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego będącego konsumentem wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
  6.    W zakresie nieuregulowanym niniejszymi Ogólnymi Warunkami Gwarancji zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego.

  II.    ODPOWIEDZIALNOŚĆ GWARANTA

  1.    Gwarant w ramach udzielanej gwarancji zapewnia należytą jakość Produktu, z uwzględnieniem wyłączeniem wskazanych w dalszej części niniejszego punktu. Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu Gwarancji obejmuje tylko wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Produkcie w chwili jego wydania kupującemu.
  2.    Na podstawie niniejszej gwarancji Gwarant jest obowiązany, zgodnie ze swoim wyborem: do usunięcia wad (naprawienia) Produktu w zakresie właściwości Produktu, jeżeli wady te ujawnią się w przewidzianym w Gwarancji okresie albo do dostarczenia uprawnionemu z Gwarancji Produktu wolnego od wad.
  3.    Wszelkie wadliwe Produkty lub części, które wymieniono, stają się własnością Producenta.
  4.    Gwarant informuje, że Usługi i produkty Gwaranta w zakresie projektowania, produkcji, montażu oraz serwisu urządzeń na place zabaw dla dzieci objęte są ubezpieczeniem OC z włączeniem OC za produkt.
  5.    Odpowiedzialnością Gwaranta z tytułu gwarancji nie są objęte:
  a.    części eksploatacyjne Produktu, takie jak np. jak łożyska, przetarcia ogniw łańcucha i tulejek w częściach stanowiących elementy połączeniowe/ruchome, przetarcia oplotu lin polipropylenowych oraz elementy amortyzujące które ulegają naturalnemu zużyciu w wyniku normalnej eksploatacji;
  b.    wytarcia powłoki malarskiej w wyniku eksploatacji;
  c.    nieznaczne odkształcenia materiału w wyniku działania warunków atmosferycznych;
  d.    uszkodzenia lub wadliwe działanie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem Produktu, niedbałością uprawnionego lub użytkowaniem Produktu niezgodnie z instrukcją obsługi albo mającymi zastosowanie w przypadku danego Produktu przepisami w zakresie bezpieczeństwa;
  e.    uszkodzenia lub wadliwe działanie spowodowane przez akty wandalizmu; 
  f.    uszkodzenia mechaniczne Produktów i wywołane nimi wady;
  g.    uszkodzenia/wady powstałe w wyniku naruszenia integralności/przeróbki Produktu, zmiany lub naprawy Produktu bez wcześniejszego zgłoszenia w/w zmian lub naprawy do Gwaranta lub upoważnionego przedstawiciela Gwaranta i otrzymania pisemnej akceptacji;
  h.    uszkodzenia/wady działania powstałe w wyniku działania siły wyższej w tym klęski żywiołowej;
  i.    Produkty zamontowane w sposób niezgodny z instrukcją montażu;
  j.    naturalne naloty tlenku żelaza oraz śniedzi na elementach montażowych oraz spawach;
  k.    naturalne procesy zachodzące w drewnie i materiałach drewnopochodnych, pęknięcia, odkształcenia, przebarwienia koloru, sporadyczny wypływ żywicy, niestanowiące zagrożenia dla nośności konstrukcji Produktu.
  6.    W przypadku Produktów będących meblami/wyposażeniem sal gimnastycznych/treningowych odpowiedzialnością Gwaranta z tytułu gwarancji nie są objęte również:
  a.    odstępstwa kolorystyczne w fakturze materiału, które są wynikiem procesu technologicznego; 
  b.    uszkodzenia powstałe w wyniku nienależytej regulacji frontów drzwiowych, szuflad mebli;
  c.    wady i uszkodzenia w wyniku których obniżono cenę Produktu, wskazane kupującemu przed zawarciem umowy sprzedaży,
  d.    właściwości wynikające z rodzaju użytych materiałów, w przypadku których standardowo drobne różnice nie są wadą wyrobu, a wynikają jedynie ze specyfiki danych materiałów oraz ich naturalnych właściwości, 
  e.    zmiany zachodzące naturalnie podczas normalnej eksploatacji, przebarwienia, odbarwienia, utrata intensywności koloru spowodowana działaniem światła,
  f.    skrzypienie wynikające z poluzowania się połączeń lub innych powodów.
  7.    Wygaśnięcie Gwarancji: 
  a.    Gwarancja na Produkty będące placami zabaw lub częściami placów zabaw wygasa w przypadku braku wykonania corocznej kontroli zgodnie z przekazaną przez Gwaranta instrukcją kontroli i konserwacji oraz normami bezpieczeństwa PN-EN1176:2009, PN-EN 16630:2015-06.Uprawniony z Gwarancji jest obowiązany do doprowadzenia do wykonania kontroli co najmniej raz w każdym roku liczonego od dnia oddania przez Gwaranta placu zabaw do użytkowania, a Gwarant jest obowiązany zapewnić, aby wykonanie w/w kontroli było możliwe przed upływem każdego roku, pod warunkiem, że uprawniony zgłosi potrzebę wykonania kontroli przynajmniej na miesiąc przed upływem tego okresu. Do wykonania corocznej kontroli podstawowej uprawniony jest jedynie serwis Gwaranta. Po wykonaniu kontroli, uprawiony otrzyma potwierdzenie corocznej kontroli urządzeń. Przeglądy są odpłatne wg cennika serwisowego, dostępnego pod adresem internetowym: https://novumedukacja.pl/article/57
  b.    Gwarancja wygasa w jeżeli po wykryciu usterki uprawniony niezwłocznie nie zawiadomi Gwaranta o wykryciu usterki i/lub niezwłocznie nie zabezpieczy Produktu przed dalszą eksploatacją do czasu dokonania naprawy i/lub nie zaprzestanie dalszej eksploatacji Produktu.
  c.    Gwarancja na Produkty drewniane wygasa, jeżeli ich powłoka ochronna nie jest odnawiana przynajmniej raz w roku.
  d.    Gwarancja na nawierzchnie sportowe wygasa, jeżeli nie są one poddawane zabiegom pielęgnacyjnym zgodnie z wymaganiami producenta, wskazanymi w opisie Produktu przed zawarcie umowy sprzedaży lub w instrukcji dołączonej do Produktu.
  e.    Gwarancja wygasa w zakresie wad, uszkodzeń i braków ilościowych, które dało się zauważyć przy odbiorze Produktu, w przypadku jego odbioru przez uprawnionego bez zastrzeżeń i braku niezwłocznego zgłoszenia w/w wad.
  f.    Gwarancja na Produkty będące meblami/wyposażeniem sal gimnastycznych/treningowych wygasa ponadto w przypadku użytkowania lub przechowywania Produktu w niewłaściwych dla danego Produktu warunkach klimatycznych.
  8.    Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast Produktu wadliwego Produkt wolny od wad albo dokonał istotnych napraw Produktu objętego gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia Produktu wolnego od wad lub zwrócenia Produktu naprawionego. Poprzez istotną naprawę rozumie się w szczególności taką naprawę, w wyniku której usunięto wadę obniżającą całkowicie użyteczność Produktu.
  9.    Jeżeli Gwarant wymienił część Produktu, powyższy zapis w pkt. II ppkt. 8 stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W pozostałych wypadkach termin Gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady Produktu objętego gwarancją uprawniony z Gwarancji nie mógł z niej korzystać.

  III.    POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW I INSTYTUCJI

  1.    Niniejszy punkt IV Ogólnych Warunków Gwarancji oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie kupującego niebędącego konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę, z którą jest związana Gwarancja, bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  2.    Jeżeli uprawniony w chwili zgłoszenia reklamacji gwarancyjnej nie uregulował wszystkich płatności należnych Gwarantowi na podstawie umowy, w związku z którą została udzielona niniejsza Gwarancja, usterki ujawnione w okresie Gwarancji zostaną usunięte po uregulowaniu przez uprawnionego całości należności.
  3.    W przypadku nieuzasadnionego wezwania ekipy serwisowej na podstawie niniejszej Gwarancji, zgodnie z warunkami gwarancji, uprawniony zgłaszający reklamację zostanie obciążony opłatą ryczałtową w wysokości 500 zł netto.

  IV.    PRZEDŁUŻONA GWARANCJA

  1.    Przedłużona Gwarancja jest udzielana odpłatnie na wybrany przez uprawionego okres jednego, dwóch lub trzech lat, który rozpoczyna swój bieg z upływem okresu Gwarancji podstawowej
  2.    Koszt Przedłużonej Gwarancji wynosi dla okresu jednego roku – 10 %, dwóch lat – 15%, trzech lat – 20% brutto ceny Produktu, chyba że inna cena została uzgodniona przez uprawionego i Gwaranta.
  3.    W ramach Przedłużonej Gwarancji, Sprzedawca zobowiązuje się do naprawy lub wymiany na nowy Produkt, na warunkach identycznych jak określone w Gwarancji podstawowej.
  4.    Warunkiem skorzystania z Przedłużonej Gwarancji jest spełnienie wszystkich warunków wynikających z zasad Gwarancji podstawowej, wskazanych w niniejszych Ogólnych Warunkach Gwarancji, w tym w szczególności dokonywanie okresowych przeglądów oraz konserwacji Produktów w zalecanych terminach także w okresie Przedłużonej Gwarancji. 
  5.    Informacja o objęciu Produktu programem Przedłużonej Gwarancji widnieje bezpośrednio na potwierdzeniu zamówienia Produktu, fakturze oraz karcie gwarancyjnej.
  6.    Zakupu Przedłużonej Gwarancji kupujący może dokonać wraz ze złożeniem zamówienia na wyposażenie placu zabaw, tylko dla całego zamówienia. 
  7.    Kupujący ma prawo do nabycia Przedłużonej Gwarancji w okresie do 30 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia poprzez kontakt z działem handlowym Gwaranta.
  8.    Przedłużona Gwarancja nie obejmuje roszczeń w tytułu szkód spowodowanych przez objęty Przedłużoną Gwarancją Produkt.
  9.    Naprawa lub wymiana Produktu na podstawie Przedłużonej Gwarancji nie powoduje przedłużenia lub odnowienia okresu Gwarancji.