• Brak produktów w koszyku

  Wartość zamówienia

  Brutto 0.00 zł

  Netto 0.00 zł

  Cena dostawy 15.00 zł

  Suma 15.00 zł

   

  Jesteś architektem, prowadzisz biuro projektowe, projektujesz place zabaw, siłownie zewnętrzne?

  Jeśli tak, zapraszamy Cię do zapoznania się z atrakcyjnym PROGRAMEM PUNKTOWYM

   

  Zgłoś do nas projekt, w którym użyłeś naszych urządzeń.

  My założymy Ci konto i doładujemy je punktami.

  Zebrane punkty wymień na gotówkę lub wybraną przez siebie nagrodę.

   

  W programie obowiązują 2 rodzaje punktów:

  PUNKTY PROJEKTOWE naliczane są po zgłoszeniu projektu, od wartości brutto urządzeń znajdujących się w projekcie. Za każde 100 zł naliczamy 1 punkt.
  PUNKTY NAGRODOWE naliczane są po realizacji inwestycji, w której zostały użyte urządzenia firmy NOVUM Punkty nagrodowe stanowią podwójną ilość punktów projektowych.

   

   

  Zebrane przez Ciebie punkty zamieniamy na złotówki i wypłacamy gotówką.

   

   

  Informacje, pytania i zgłaszanie projektów:
  novumpremium@­novumedukacja.pl
  tel. 501 512 539

   

   

   

  REGULAMIN

   

  POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1 PUNKTY PROJEKTOWE I NAGRODOWE można wymienić na dowolnie wybraną dla siebie nagrodę, którą NOVUM zakupi dla projektanta lub na środki pieniężne, które firma przeleje na konto założone przez UCZESTNIKA. 

  2 Podstawą wymiany punktów na środki pieniężne jest faktura wystawiona przez UCZESTNIKA. 

  3 Wartość projektu/inwestycji sumuje się dla kilku różnych projektów i inwestycji do momentu wymiany na nagrodę lub środki pieniężne. Po wymianie na nagrodę punkty zostają skasowane i naliczane od początku.

   

  1. UCZESTNICY PROGRAMU 

  Uczestnikami Programu mogą stać się wyłącznie właściciele biur, firm i przedsiębiorstw zajmujących się projektowaniem, pełnoletnie osoby fizyczne będące Projektantem w rozumieniu niniejszego Regulaminu, posiadające pełną lub częściową zdolność do czynności prawnych i adres dla doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym cudzoziemcy posiadający taki adres.

   

  2. WARUNKI UCZESTNICTWA

  2.1 Warunkiem uczestnictwa w programie jest: stworzenie lub współtworzenie Projektu przeznaczonego do realizacji Inwestycji, który w zestawieniu materiałowym ma wyszczególnione produkty  z oferty firmy NOVUM.

  2.2  UCZESTNIK  przystępuje do programu  zgłaszając projekt wraz z danymi adresowymi, siedziby firmy lub miejsca zamieszkania, w przypadku projektantów indywidualnych, na poniższy adres e-mail: novumpremium@novumedukacja.pl

  2.3  Przystąpienie do Programu jest równoznaczne z akceptacją przez UCZESTNIKA całości regulaminu oraz zobowiązuje go do przestrzegania określonych w nim zasad.

   

  3. REJESTRACJA PROJEKTU i NALICZANIE PUNKTÓW

  3.1  UCZESTNIK rejestruje Projekt przesyłając go na w formie załącznika na następujący adres e-mail: novumpremium@novumedukacja.pl

  3.2  Niezbędne jest również dołączenie w formie załącznika w formularzu projektowym gotowego projektu w formie PDF, na którym znajdzie się asygnata zamawiającego – Inwestora, mówiącą o tym, że projekt został przez niego zaakceptowany.

  3.2.1 W przypadku braku  asygnaty, o której mowa w punkcie 

  3.2.2 UCZESTNIK zobowiązany jest do przesłania jakiegokolwiek innego dokumentu potwierdzającego akceptację i przyjęcie projektu przez Inwestora. 

  3.2.3 FIRMA NOVUM zastrzega sobie prawo do przetwarzania i zamieszczania projektów na stronach internetowych portalu.  

  3.3 Rejestracji w Programie podlegają tylko te Projekty, których termin realizacji jest późniejszy niż termin Rejestracji projektu w Programie. Rejestracja powinna być zgłoszona tuż po przekazaniu Projektu Inwestorowi. 

  3.4 Każda prawidłowa Rejestracja projektu skutkuje doładowaniem PUNKTÓW PROJEKTOWYCH. zgodnie z obowiązującym w dniu zarejestrowania Projektu Przelicznikiem Punktowym. 

  3.5 UCZESTNIK potwierdza realizację projektu przesyłając do nas taką informację na adres e-mail: novumpremium@novumedukacja.pl

  3.6 Po pozytywnej weryfikacji  zgłoszenia projektu, na konto UCZESTNIKA  wpływają punkty NAGRODOWE.

  3.7 Wartości ujęte w PROJEKTACH sumują się do momentu ich wykorzystania, później zostają odjęte od konta. 

  3.8 Punkty zgromadzone przez PROJEKTANTA ważne są  przez 2 lata, licząc od daty ich przyznania. W tym czasie PROJEKTANT jest zobowiązany wykorzystać Punkty poprzez wymianę ich na NAGRODĘ lub środki pieniężne. Po upływie powyższego terminu Punkty, które nie zostały wymienione na Nagrody lub Gotówkę, tracą ważność i są automatycznie usuwane z konta UCZESTNIKA. UCZESTNIKOWI  nie przysługuje z tego tytułu żadne odszkodowanie. 

  3.9 UCZESTNIK w każdej chwili może sprawdzić stan swojego konta poprzez zalogowanie się na stronie internetowej lub telefonicznie pod numerem telefonu 89/623 29 85.

   

  4. WYMIANA PUNKTÓW NA NAGRODĘ

  4.1 Wymianie na nagrodę lub środki pieniężna podlegają  zarówno PUNKTY PROJEKTOWE jak i PUNKTY NAGRODOWE  

  4.2 Punkty można wykorzystać jedynie na podstawie niniejszego regulaminu.

  4.3 UCZESTNIK nie może żądać cesji punktów na osobę trzecią ani przeniesienia punktów na inne konto. 

  4.4 UCZESTNIK może wymienić uzbierane punkty na dowolnie wybraną przez siebie nagrodę lub środki pieniężna po wysłaniu maila z informacją do firmy NOVUM. 

  4.5 NAGRODĄ może być dowolna rzecz lub usługa wybrana przez UCZESTNIKA, którą firma NOVUM będzie mogła zakupić i rozliczyć na podstawie faktury VAT, terminie 30 dni od daty zgłoszenia chęci wymiany punktów. 

  4.6 Wymiana punktów na środki pieniężne nastąpi w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia chęci wymiany punktów. 

  4.7 W przypadku braku dostępności bądź innych przeszkód związanych z zakupem wybranej przez PROJEKTANTA nagrody, NOVUM zastrzega sobie możliwość wymiany, po porozumieniu z Projektantem, nagrody na inną. 

  4.8 Firma NOVUM zastrzega sobie prawo do odmówienia zakupu nagrody wybranej dla projektanta, jeżeli jej nabycie będzie godziło w wartości kulturowe, ideowe reprezentowane przez firmę. 

  4.9 Po wymianie punktów na nagrodę lub środki pieniężne, zostają one odjęte od konta. 

  4.10 Nagroda zostanie doręczona na adres wskazany przez projektanta. Przy odbiorze nagrody  PROJEKTANT jest zobowiązany do: sprawdzenia przesyłki przy odbiorze a w przypadku uszkodzenia sporządzenia protokołu reklamacyjnego. 

  4.11 W przypadku reklamacji produktu lub usługi firma NOVUM zobowiązana jest do przekazania reklamacji do odpowiednich punktów serwisowych.

  4.12 Projektant otrzymuje nagrodę wolną od podatku dochodowego, do zapłaty którego zobowiązuje się firma NOVUM 

   

  5. REKLAMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMU

  5.1 Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia odnośnie udziału w programie należy zgłaszać do organizatora w formie pisemnej, mailem faxem.

  5.2 Reklamacja musi zawierać: imię i nazwisko, dane adresowe, które były podane w Profilu i dokładny opis przyczyny składania reklamacji.

  5.3 Firma NOVUM rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni, od daty złożenia reklamacji.

   

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  Firma NOVUM zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu, przelicznika punktów  w dowolnym momencie trwania programu. Zmiany będą obowiązywały po opublikowaniu ich na stronie internetowej oraz po akceptacji przez Uczestników, do których wysłany zostanie mail z informacją. 

  UCZESTNIK może w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w programie, przesyłając rezygnację w formie pisemnej na adres firmy NOVUM.