• Brak produktów w koszyku

  Wartość zamówienia

  Brutto 0.00 zł

  Netto 0.00 zł

  Cena dostawy 25.00 zł

  Suma 25.00 zł

  REGULAMIN 
  - OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 
  DLA KLIENTÓW NOVUM SP. Z O.O. SP.K. 

  Drogi Kliencie, 
  dziękujemy za zainteresowanie naszymi Produktami i zapraszamy do zapoznania się ogólnymi warunkami sprzedaży Produktów.

  Formuła niniejszych ogólnych warunków sprzedaży (dalej jako: „OWS”) zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków na jakich nastąpi składanie zamówień na nasze Produkty, zawarcie oraz realizacja Umów Sprzedaży zawieranych między nami, a Państwem, w tym złożenie zamówienia i zawarcie Umowy Sprzedaży będącej przedmiotem naszych uzgodnień oraz ewentualnych późniejszych zamówień i Umów Sprzedaży, w miarę Państwa potrzeb. Celem OWS jest również spełnienie obowiązków informacyjnych wobec konsumentów zgodnie z ustawą o prawach konsumenta. 

  Niniejsze OWS, w razie podjęcia decyzji o współpracy, regulują w szczególności zasady na jakich nastąpi złożenie i przyjęcie zamówienia oraz wykonanie i rozliczenie Umowy Sprzedaży, w tym kwestie naszej odpowiedzialności. Warunki te znajdą zastosowanie w razie braku innych ustaleń między nami. 

  Zapraszamy do zapoznania się z OWS. 


  1)    DEFINICJE

  1.    KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

  2.    KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

  3.    OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY, OWS – niniejsze ogólne warunki sprzedaży.

  4.    PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma (w przypadkach wskazanych w ofercie lub na stronie Sklepu Internetowego wraz z usługą montażu) będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

  5.    SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.novumedukacja.pl.

  6.    SPRZEDAWCA – NOVUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Szczytnie (adres siedziby: ul. Bolesława Chrobrego 1, 12-100 Szczytno); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000629962; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 7451847179; REGON: 365105992, adres poczty elektronicznej: biuro@novumedukacja.pl oraz numer telefonu kontaktowego: (89) 623 29 85, (89) 623 29 86.

  7.    STRONY – Sprzedawca i Usługodawca łącznie w przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży lub nawiązania współpracy na podstawie niniejszych OWS.

  8.    UMOWA SPRZEDAŻY - UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą na podstawie niniejszych OWS, w tym również za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

  9.    USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

   

  2)    POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1.    Dane kontaktowe Sprzedawcy:
  a.    adres do korespondencji: ul. Gnieźnieńska 2, 12-100 Szczytno;
  b.    adres poczty elektronicznej: biuro@novumedukacja.pl;
  c.    numer telefonu kontaktowego: (89) 623 29 85, (89) 623 29 86.

  2.    Niniejsze OWS stanowią całość porozumienia pomiędzy Stronami, chyba że Strony uzgodnią co innego. W szczególności, jeżeli Strony nie uzgodniły inaczej, w skład umowy nie wchodzą ogólne warunki sprzedaży, wzorce umów i regulaminy stosowane przez Klienta.

  3.    Brak wyraźnego sprzeciwu Strony wobec jakichkolwiek innych wzorców umownych niż Ogólne Warunki Sprzedaży, jak i faktyczne wydanie Produktów lub wykonanie usługi przez Sprzedawcę nie mogą być interpretowane jako akceptacja innych wzorców umownych niż Ogólne Warunki Sprzedaży.

  4.    Nieskorzystanie przez którąkolwiek ze Stron z jakiegokolwiek prawa wynikającego z naruszenia warunków umownych przez drugą stronę nie może być interpretowane, jako zrzeczenie się takiego prawa.

  5.    Po zaakceptowaniu OWS przez Klienta mają one zastosowanie do wszystkich zamówień składanych przez Klienta po tej chwili, do czasu zmiany treści OWS przez Sprzedawcę i zaproponowaniu Klientowi nowych zasad współpracy oraz z wyjątkiem ustalenia przez stronę innych zasad współpracy lub realizacji konkretnego zamówienia, w tym zawarcia odrębnej pisemnej umowy.

  6.    Jeżeli strony zawarły odrębną pisemną umowę, postanowienia tej umowy mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszych OWS. Strony mogą w odrębnej umowie wyłączyć moc obowiązującą OWS w całości lub co do poszczególnych ich postanowień, jak też zmieniać niektóre postanowienia OWS, jedynie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Zmiany lub wyłączenia OWS mają zastosowanie wyłącznie do danej umowy, w której zostały zawarte.

  7.    Niniejsze OWS dostępne są m.in. na stronie internetowej Sprzedawcy.

   

  3)    ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA, ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

  1.    Umowa Sprzedaży zawierana jest zgodnie z jednym z następujących trybów

  2.    TRYB 1:
  1) Składają Państwo zamówienie na Produkty, które chcą kupić > 2) Na podstawie zamówienia przygotowujemy dla Państwa dopasowaną ofertę i przedstawiamy ją Państwu do akceptacji > 3) W przypadku akceptacji oferty Umowa Sprzedaży zostaje zawarta > 4) W przypadku dodatkowych uzgodnień, w tym uwag do oferty lub zamówienia zgłoszonych przez każdą ze stron, Umowa Sprzedaży zostaje zawarta, gdy dojdziemy do porozumienia, co do kwestii będących przedmiotem uzgodnień. 

  3.    TRYB 2:
  1) Składają Państwo zamówienie zgodnie z regulaminem Sklepu Internetowego Nowumedukacja.pl > 2) Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą kliknięcia przez Państwa przycisku „Potwierdzam złożenie zamówienia z obowiązkiem płatności”.

  4.    Po zawarciu Umowy Sprzedaży, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jej zawarcie. Potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży następuje w szczególności np. poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

  5.    Cena Produktu wskazana na stronie Sklepu Internetowego, w naszej ofercie złożonej w odpowiedzi na Państwa zamówienie lub wskazana podczas naszych uzgodnień (w przypadku ich prowadzenia) podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami tytułem Umowy Sprzedaży, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, w przypadku, gdy transport nie jest darmowy), montażu oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, są Państwo informowani w naszej ofercie lub w trakcie uzgodnień – zawsze przed zawarciem Umowy Sprzedaży (to jest przed wyrażeniem przez Państwa woli związania się umową).

  6.    Nawiązanie współpracy, w tym złożenie przez Państwa zamówienia, zawarcie Umowy Sprzedaży oraz ewentualne jej zmiany może nastąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami: za pośrednictwem Sklepu Internetowego, osobiście w naszej siedzibie, pisemnie, drogą poczty elektronicznej (mailowo), telefonicznie lub faksem.

  7.    Zamówienie powinno zawierać co najmniej: imię i nazwisko (w przypadku nie konsumentów - pełną nazwę Państwa firmy oraz NIP), adres, numer telefonu kontaktowego oraz dane dotyczące umowy: Produkt/y, ilość Produktu/ów, adres dostawy, jeśli jest inny niż adres zamawiającego oraz adres montażu urządzeń. W przypadku braku niektórych informacji poprosimy Państwa o ich uzupełnienie. 

  8.    Niezależnie od sposobu nawiązania współpracy Umowa Sprzedaży jest zawierana zawsze zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w szczególności Kodeksem Cywilnym oraz Ustawą o Prawach Konsumenta.

  9.    Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Państwu treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez doręczenie niniejszych OWS przed zawarciem Umowy Sprzedaży oraz dowodu zakupu. Dodatkowo w zależności od sposobu nawiązania współpracy utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Państwu treści zawieranej Umowy Sprzedaży może nastąpić także w inny sposób (np. poprzez przesłanie wiadomości mailowej lub utrwalenie ustaleń na piśmie). 

   

  4)    WARUNKI WYKONANIA UMOWY SPRZEDAŻY

  1.    Każda ze Stron ma prawo wstrzymać się z wykonaniem niewykonanych jeszcze zobowiązań z tytułu Umowy Sprzedaży, jeżeli druga Strona nie wykonuje któregokolwiek ze swoich zobowiązań w ramach tej Umowy. W takim przypadku każda ze Stron ma prawo wyznaczyć drugiej stronie dodatkowy termin wykonania danego zobowiązania, z zastrzeżeniem, że w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, Strona, która go wyznaczyła będzie mogła odstąpić od Umowy Sprzedaży. 

  2.    W przypadku Produktów będących placami zabaw, wykonanie projektu i zgłoszenie budowy placu zabaw do odpowiednich organów, przygotowanie bezpiecznej nawierzchni, demontaż starych urządzeń, krzewów, drzew, przygotowanie terenu jest obowiązkiem Klienta, o ile co innego nie zostało uzgodnione przez Strony przed zawarciem Umowy Sprzedaży. 

  3.    W przypadku Produktów będących placami zabaw, urządzenia placów zabaw standardowo przygotowane są do montażu w gruncie na głębokość ok 60 cm. Klient jest obowiązany zapewnić, aby teren, na którym ma być zamontowany plac zabaw był wolny od przeszkód typu: gruz, beton, fragmenty fundamentów, instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych oraz innych.

  4.    W przypadku braku przygotowania nawierzchni na miejscu montażu, Sprzedawca ma prawo do żądania od Klienta odszkodowania z tytułu kosztów spowodowanych przez brak możliwości zamontowania przez Sprzedawcę Produktu w uzgodnionym przez Strony terminie.

  5.    W przypadku urządzeń, które wymagają obetonowania (np. huśtawki, drążki gimnastyczne, itd.), Klient jest obowiązany zapewnić, aby zostały one udostępnione do użytku nie wcześniej niż 7 dni po montażu.

  6.    W przypadku zamontowania placu zabaw przez Sprzedawcę, usunięcie/ wywiezienie ziemi pochodzącej z wykopu, po zakończeniu realizacji leży po stronie Klienta.

  7.    W przypadku zamontowania placu zabaw przez Sprzedawcę, Klient jest odpowiedzialny wobec Sprzedawcy za powstałe z winy Klienta koszty spowodowane przez zmiany/modyfikacje urządzeń oraz konieczność ponownego przyjazd ekipy montażowej w przypadku przełożenia terminu montażu (nieprzygotowany teren, brak osoby odpowiedzialnej). 

  8.    W skład Produktu będącego piaskownicą lub składającego się częściowo z piaskownicy nie wchodzi piasek.

  9.    Do czasu uregulowania należności za dostarczone Produkty, towar pozostaje własnością Sprzedawcy (art. 589 w zw. z art. 590 Kodeksu Cywilnego).

   

  5)    KONTAKT Z NAMI

  Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Państwem jest poczta elektroniczna (e-mail) oraz telefon, za pośrednictwem których będą Państwo wymieniać z nami informacje dotyczące Umowy Sprzedaży. Zapraszamy również Państwa do kontaktu pisemnego lub osobistego. Nasze dane kontaktowe znajdą Państwo w stopce oraz na wstępie OWS. 

   

  6)    SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI

  1.    Sposób i termin płatności jest każdorazowo ustalany przez Strony przed zawarciem Umowy Sprzedaży. Poniżej przedstawiamy standardowe sposoby i termin płatności, które są dostępne w razie braku innych uzgodnień między Stronami. 

  2.    Cena Produktu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki.

  3.    Udostępniamy następujące sposoby płatności: 
  a.    Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata).
  b.    Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy (na podstawie faktury VAT z uzgodnionym wcześniej przez Strony terminem płatności).
  c.    Pobranie (gotówka) - podczas odbioru produktu.
  d.    Płatności online.
   

  4.    Termin płatności: 
  a.    W przypadku przedpłaty, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. 
  b.    W przypadku płatności na podstawie faktury VAT z uzgodnionym wcześniej przez Strony terminem płatności, Klient jest obowiązany do dokonania płatności w uzgodnionym terminie.

  5.    Za datę płatności przyjmuje się datę zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym Sprzedawcy. 

  6.    Jeżeli Klient opóźnia się z zapłatą ceny z tytułu Umowy Sprzedaży, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wyznaczenia Klientowi dodatkowego terminu płatności jak również przełożenia terminu montażu do momentu uregulowania płatności, zgodnie z zawartą umową.

  7.    W przypadku braku przeciwnego wskazania Klienta Sprzedawca jest uprawniony, w zakresie maksymalnie dopuszczalnym prawnie, zaliczyć (zarachować) płatności Klienta najpierw na konto wcześniejszych nieuregulowanych terminowo zobowiązań Klienta względem Sprzedawcy z tytułu wcześniejszych Umów Sprzedaży. 

   

  7)    DOSTAWA

  1.    Sposób, termin i koszt dostawy są każdorazowo ustalane przez Strony przed zawarciem Umowy Sprzedaży. Poniżej przedstawiamy standardowe sposoby i terminy dostawy, które mają zastosowanie w razie braku innych uzgodnień między nami.

  2.    W przypadku Produktów będących wyposażeniem placów zabaw, koszt dostawy wyliczany jest na podstawie odległości dzielącej miejsce dostawy od siedziby Sprzedawcy 2,5 zł/km netto. Ostateczny koszt dostawy będzie zawarty w ofercie.

  3.    W przypadku Produktów niebędących wyposażeniem placów zabaw, dostawa jest bezpłatna w przypadku, gdy łączna cena Produktów wchodzących w skład Umowy Sprzedaży wynosi co najmniej 450,00 zł brutto. 

  4.    W innych przypadkach niż wskazane wyżej oraz w braku innych ustaleń pomiędzy Stronami, dostawa Produktów do Klienta jest odpłatna.  W przypadku Produktów niebędących wyposażeniem placów zabaw, jeżeli w ofercie lub w formularzu zamówienia w Sklepie Internetowym nie wskazano inaczej, koszty dostawy wynoszą 25,00 zł brutto. W przypadku Produktów będących wyposażeniem placów zabaw, których dostawa jest odpłatna, koszty dostawy są wskazywane każdorazowo przed zawarciem Umowy Sprzedaży, w tym np. w ofercie lub w formularzu zamówienia na stronie Sklepu Internetowego. 

  5.    Jeżeli inny termin nie został uzgodniony przed zawarciem Umowy Sprzedaży, termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 14 dni roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Państwa liczy się w następujący sposób:
  a.    W przypadku przedpłaty - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
  b.    W przypadku płatności na podstawie faktury VAT z uzgodnionym wcześniej przez Strony terminem płatności – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.        

   

  8)    REKLAMACJE

  1.    Podstawa i zakres naszej odpowiedzialności względem Państwa, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. 

  2.    Warunki udzielanej przez nas Gwarancji zawarte są w odrębnych Ogólnych Warunkach Gwarancji.

  3.    Jesteśmy zobowiązani dostarczyć Produkt bez wad. 

  4.    Reklamacja na podstawie udzielonej gwarancji powinna zostać złożona drogą poczty elektronicznej na adres e-mail, w przypadku wyposażenia placów zabaw:  serwis@novumedukacja.pl, w przypadku pomocy edukacyjnych/mebli: biuro@novumedukacja.pl lub w formie pisemnej na adres: ul. Gnieźnieńska 2, 12-100 Szczytno. 

  5.    Reklamacja powinna zawierać: 
  a.    kopię podpisanej karty gwarancyjnej oraz dokumentu potwierdzającego zakup;
  b.    dokładny adres miejsca montażu urządzenia;
  c.    szczegółowy opis zgłaszanej usterki;
  d.    dokumentację zdjęciową;
  e.    dane kontaktowe do osoby nadzorującej sprawę ze strony uprawionego(numer telefonu, adres e-mail).

  Spełnienie powyższych wymogów ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

  6.    Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem, wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi, zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

  7.    Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. Bolesława Chrobrego 1, 12-100 Szczytno. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta będącego konsumentem byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

  8.    Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

   

  9)    ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  1.    Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów (1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (3) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (5) której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy oraz (6) do umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

  2.    Z zastrzeżeniem 9 pkt. 1 OWS konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: ul. Gnieźnieńska 2, 12-100 Szczytno lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pomoce@novumedukacja.pl. W załączniku nr. 1 znajdą Państwo wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. 

  3.    Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, albo (2) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy. Dla pozostałych umów bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

  4.    Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

  5.    Zawarte w niniejszym punkcie 8. OWS postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

   

  10)    POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

  1.    Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

  2.    Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

  3.    Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 
  a.    wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); 
  b.    wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); 
  c.    pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

  4.    Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php)

   

  11)    POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW I INSTYTUCJI

  1.    Niniejszy punkt 11. OWS oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klienta niebędącego konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędącego także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

  2.    Żadne informacje zawarte w katalogach, folderach i reklamach Sprzedawcy nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacje odnoszące się do wymiarów lub wagi, a także ilustracje, opisy i rysunki, zawarte lub dołączone do materiałów handlowych składanych Klientowi przez Sprzedawcę mają wyłącznie charakter informacyjny, chyba że wyraźnie wskazano inaczej

  3.    Klient zobowiązuje się, w granicach dopuszczalnych prawem, do nie korzystania z ewentualnie przysługującego mu prawa/do powstrzymania się z żądaniem wykonania wymagalnych zobowiązań w stosunku do Sprzedawcy. Potrącenie wierzytelności Klienta w stosunku do Sprzedawcy z wierzytelnością przysługującą Sprzedawcy wobec Klienta może nastąpić tylko za pisemną zgodą Sprzedawcy, pod rygorem nieważności. 

  4.    Sprzedawca może bez zgody Klienta przenieść wierzytelności wynikające z łączącego go z Klientem stosunku prawnego na osobę trzecią.  Nie dopuszcza się dokonania przez Klienta cesji praw wynikających z zawartej umowy lub złożonego zamówienia w stosunku do osób trzecich bez pisemnej zgody Sprzedawcy, pod rygorem nieważności.

  5.    Sprzedawca ma prawo żądać – na każdym etapie realizacji Umowy Sprzedaży, a w szczególności przed wydaniem Produktu i niezależnie od ustalonego wcześniej terminu płatności - uiszczenia całej należności z góry albo udzielenia określonych gwarancji lub zabezpieczeń płatności, w terminie i zakresie określonym przez Sprzedawcę. 

  6.    Zgłoszenie przez Klienta reklamacji nie zwalnia z obowiązku zapłaty pełnej ceny Produktu i wszelkich kosztów związanych z umową w terminie określonym w fakturze lub określonym przez Sprzedawcę

  7.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia obowiązku Klienta do podpisywania, opieczętowywania (pieczęcią firmową) i odsyłania pocztą (za potwierdzeniem odbioru) papierowych faktur VAT. 

  8.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do upoważnienia Klienta do zakupu Produktów (nieopłaconych w dniu zawarcia umowy) do kwoty określonej przez Sprzedawcę, co stanowi limit kredytowy. Przekroczenie limitu kredytowego upoważnia Sprzedawcę w każdym czasie do ograniczenia sprzedaży Produktów dla Klienta lub wstrzymania realizacji umów. Limit kredytowy dotyczy wszystkich niezapłaconych należności, nawet jeśli są przed terminem płatności. 

  9.    Na każdym etapie realizacji każdej umowy, w każdym czasie Sprzedawca zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny Produktu, w szczególności w przypadku zaistnienia przyczyny podwyższenia ceny towaru takiej jak podwyższenie cła, wprowadzenie innych obciążeń publicznoprawnych, wzrost ceny surowca, zmiana kursów walut. 

  10.    W przypadku określenia przez Sprzedawcę w fakturze warunków dostawy w sposób odmiennych od regulacji zawartych w Umowie Sprzedaży lub OWS, warunki dostawy określone w fakturze mają pierwszeństwo przed odpowiednimi regulacjami w Umowie Sprzedaży lub OWS. 

  11.    Sprzedawca może uzależnić przyjęcie zamówienia od ustanowienia przez Klienta zabezpieczenia płatności za towar lub usługę w formie, zakresie i terminie określonym przez Sprzedawcę. 

  12.    Na każdym etapie realizacji umowy Sprzedawca uprawniony jest do zażądania od Klienta ustanowienia zabezpieczenia płatności za towar lub usługę w formie, zakresie i terminie określonym przez Sprzedawcę. 

  13.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo rozliczania wzajemnych należności i zobowiązań poprzez kompensatę finansową.

  14.    W przypadku nieuzasadnionego wezwania ekipy serwisowej, zgodnie z warunkami gwarancji, Sprzedawca zastrzega, że Klient zostanie obciążony opłatą ryczałtową w wysokości 500 zł netto.

  15.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych oraz kolorystycznych wynikających z potrzeby i chęci ciągłego udoskonalania Produktów. Mogą wystąpić różnice w kolorystyce i wyglądzie prezentowanych Produktów na zdjęciach i w rzeczywistości.

  16.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo doliczenia do ceny towaru dodatkowych kosztów związanych z umową, w wysokości określonej przez Sprzedawcę

  17.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w produkcji, wysyłce i dostawie towaru lub niewykonanie zobowiązań umownych, w całości lub w części, wskutek wojny (wypowiedzianej lub niewypowiedzianej), strajku lub innego konfliktu pracowniczego, wypadku, pożaru, powodzi, wypadków losowych, opóźnień w transporcie, braków zaopatrzeniowych, awarii urządzeń, nagłych zmian w zakresie warunków pracy zakładu produkcyjnego, zmiany ustaw, rozporządzeń lub innych przepisów mających znaczenie dla wykonania Umowy Sprzedaży, działań organów i agencji państwowych, bądź innych przyczyn całkowicie niezależnych od Sprzedawcy, a także jeśli wykonanie zobowiązań umownych przez Sprzedawcę okazało się nadmiernie uciążliwe wskutek pojawienia się okoliczności, których wykluczenie było istotnym warunkiem dla potwierdzenia zamówienia. 

  18.    W takim przypadku, Sprzedający ma prawo do uzasadnionego terminu dodatkowego dla wykonania swoich zobowiązań, a także do rozdzielenia produkcji pomiędzy klientów w sposób, jaki uzna za słuszny. Sprzedawca jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o powyższym Klienta.

  19.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyny.

  20.    W przypadku wystąpienia jakichkolwiek kwestii spornych związanych z Umową Sprzedaży, Klient nie jest uprawniony do wstrzymania płatności lub części płatności.  

  21.    Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Klienta w stosunku do Sprzedawcy, w tym także w przypadku braku zawarcia Umowy Sprzedaży lub niezwiązanych z Umową Sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.

  22.    Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

   

  12)    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1.    Umowy zawierane ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim.

  2.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian OWS z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; istotnych zmian w zakresie sprzedawanego asortymentu i świadczonych usług, sposobów płatności – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację współpracy pomiędzy stronami. 

  3.    W przypadku zawarcia na podstawie niniejszych OWS umów o charakterze ciągłym (np. stałej współpracy) zmienione OWS wiążą Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana OWS skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

  4.    W przypadku zawarcia na podstawie niniejszych OWS umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany OWS nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów przed dniem wejścia w życie zmian OWS, w szczególności zmiany OWS nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

  5.    Jeżeli którekolwiek z postanowień OWS okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, Strony zaś zobowiązują się na wniosek którejkolwiek z nich do zastąpienia nieważnych postanowień postanowieniami, których moc prawna i skutek ekonomiczny są najbardziej zbliżone do postanowień zastępowanych.

  6.    W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWS mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

   

   

  Załącznik numer 1 do OWS
  WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

   

   


  Wzór formularza odstąpienia od umowy
  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

   

  –    Adresat: 

  NOVUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
  ul. Bolesława Chrobrego 1, 12-100 Szczytno
  pomoce@novumedukacja.pl

   

  –    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od Umowy Sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) 

   

   

   

   

   

   

  –    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

   

  –    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

   

  –    Adres konsumenta(-ów)

   

  –    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

   

  –    Data


  (*) Niepotrzebne skreślić.